Imieniny:
16.07.2019

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (do 31 lipca 2019 r.)

Na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.) oraz § 9 i § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62, poz. 560)

ogłaszam, co następuje:

  1. W celu naboru kandydatów na członków V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady
    ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2023, organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin), działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.

2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem „Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych” w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych, ul. Plac Teatralny 2 (w Biurze Podawczo – Kancelaryjnym)  lub przesłać drogą pocztową.

                                                                                      Marszałek Województwa

                                                                                      Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                     Piotr Franciszek Całbecki

Karta zgłoszenia