Imieniny:
31.10.2018

Zamówienie na 'Wykonanie usługi/umowy zlecenia indywidualnego doradztwa zawodowego'

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 140 uczestników Projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.
Celem zamówienia jest wybór doradców zawodowych dla 140 uczestników projektu: „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” wspó łfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, D ziałanie 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

Termin składania ofert: do dnia 08-11-2018

Sczegółowy opis zamówienie i formularze: Baza Konkurencyjnści Funduszy Europejskich

Wprowadził Wydział Rozwoju LiFE