Imieniny:
09.06.2015

Strategia ORSG Powiatu Tucholskiego - konsultacje społeczne

Komitet Sterujący zaprasza do zapoznania się i wnoszenia uwag do pierwszej wersji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego

Zakończył się drugi etap prac nad Strategią ORSG, niezbędną do aplikowania o środki w ramach Polityki Terytorialnej naszego województwa (stanowiącej wydzieloną część Regionalnego Programu Operacyjnego). Na podstawie diagnozy, przeprowadzonej na zlecenie i przy ścisłej współpracy samorządów gminnych oraz powiatowego, po zebraniu propozycji działań w postaci fiszek projektowych oraz po otwartych spotkaniach i konsultacjach z różnymi środowiskami, przygotowany został dokument zgodny z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym (UM w Toruniu) zawierający przede wszystkim główne kierunki rozwojowe Obszaru Rozwoju Gospodarczego Powiatu Tucholskiego oraz wynikającą z nich podstawową listę projektów planowanych do wsparcia w ramach środków dostępnych na realizację Polityki Terytorialnej województwa

Kolejnym etapem prac jest proces konsultacji społecznych tego dokumentu, dzięki któremu skorygowane zostaną np. ewentualne nieścisłości, a niewystarczająco doprecyzowane elementy zostaną uzupełnione. Dzięki uspołecznieniu wcześniejszych prac nad dokumentem nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie kierunków rozwojowych, wniosków czy głównych elementów strategii, niemniej jednak do nich także można zgłaszać uwagi. Czas trwania konsultacji społecznych to 21 dni, uwagi przyjmowane będą więc do 30 czerwca 2015 r. (liczy się data dostarczenia uwag).

Sprawna analiza zgłaszanych uwag wymaga przedstawienia ich we właściwym formacie. Oznacza to ujęcie w każdej uwadze następujących elementów:

 • Czego uwaga dotyczy (wskazanie miejsca w tekście oraz rozdział, akapit, strona);
 • Rodzaj uwagi (korekta, uzupełnienie, dodatkowa treść);
 • Proponowane zmiany (treść proponowanych zmian);
 • Uzasadnienie (z czego wynika potrzeba wprowadzenia zmian);
 • Autor uwagi (imię i nazwisko, ew. firma/organizacja/instytucja);
 • Dane kontaktowe autora (telefon, adres, e-mail).

Uwagi można zgłaszać:

 • bezpośrednio do Urzędów Gmin wchodzących w skład ORSG Powiatu Tucholskiego - w zakresie dotyczącym tych podmiotów,
 • mailowo na adres promocja@tuchola.pl wpisując jako tytuł "ORSG Powiatu Tucholskiego - uwagi" i zawierając w mailu informację o autorze uwag (imię i nazwisko lub nazwa firmy/organizacji oraz dane kontaktowe) lub
 • w formie pisemnej (osobiście lub pocztą) na adres Powiat Tucholski, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

Prosimy o wnoszenie uwag za pomocą formularza dostępnego w formacie: pdf (do wydruku) lub MS Word (edytowalny).

Linki do konsultowanych dokumentów:

Strategia ORSG

Załączniki do strategii

Lista podstawowa projektów EFRR (inwestycjnych)

Lista podstawowa projektów EFS (miękkich)

Załączony dokument wraz z załącznikami przyjęty został 6 czerwca 2015 r. jednogłośną uchwałą Komitetu Sterującego ORSG, w skład którego z głosem decydującym wchodzą:

 • Michał Mróz - Starosta Tucholski,
 • Tadeusz Kowalski - Burmistrz Tucholi,
 • Jacek Brygman - Wójt Gminy Cekcyn,
 • Ireneusz Kucharski - Wójt Gminy Gostycyn,
 • Radosław Januszewski - Wójt Gminy Kęsowo,
 • Michał Skałecki - Wójt gminy Lubiewo,
 • Daniel Kożuch - Wójt Gminy Śliwice.

W składzie Komitetu Sterującego z głosem doradczym znajdowali się także:

 • Renata Urban - przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 • Teresa Cherek-Kanabaj - przedstawicielka LGD Bory Tucholskie,
 • Mariusz Słomiński - przedstawiciel organizacji zrzeszających przedsiębiorców,
 • Iwona Stańczyk - przedstawicielka Marszałka Województwa.

Poddana konsultacjom wersja Strategii ORSG skierowana zostanie także do IZ RPO, w celu weryfikacji zgodności z wytycznymi oraz wpisywania się w Politykę Terytorialną województwa. Przedstawione projekty stanowić będą przedmiot negocjacji, po których dopiero możliwe będą dalsze działania zmierzające do pozyskania dofinansowania na ich realizację. Proces ten może zająć nawet kilka kolejnych miesięcy - w zależności od tempa prac prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim.

Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich