Imieniny:
17.10.2016

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap

Informujemy, że w roku 2016 Powiat Tucholski zrealizował zadanie pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap”, które zostało dofinansowane w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W ramach inwestycji przebudowano 2450 m drogi.

Nazwa inwestycji:

,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap”

Wykonawca:

Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków

Czas realizacji:

14.03.2016r. – 30.09.2016r.

Opis zakresu prac:

  • roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, frezowanie pni, roboty rozbiórkowe),
  • podbudowy (roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odcinającej piasku, wykonanie warstwy pomocniczej podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych),
  • frezowanie (mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznych, wywóz gruzu bitumicznego),
  • bariery drogowe (montaż barier ochronnych),
  • nawierzchnia i chodniki (wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -  warstwa ścieralna, wykonanie chodników z kostki betonowej, ustawienie krawężników betonowych, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie murów oporowych, montaż lamp oświetleniowych drogowych, ustawienie barier bezpieczeństwa),
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wykonanie oznakowania poziomego, ustawienie słupków do znaków, ustawienie lustra drogowego, montaż znaków drogowych),

 

 

 

 

Koszt  inwestycji:

- całkowity koszt zadania  - 1.354.134,96 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa – 677.067,00 zł

- wkład własny Powiatu Tucholskiego i Partnera – 677.067,96 zł

Partnerem przy realizacji tego zadania była Gmina Śliwice.