Imieniny:
29.10.2019

Poszukiwani pracownicy od grudnia 2020 r.

Starosta Tucholski informuje, że Powiat Tucholski jest w trakcie budowy Powiatowego Centrum Wsparcia, w którym to miejsce ma znaleźć nowa jednostka jaką będzie ośrodek wsparcia - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

W związku z tym od grudnia 2020 r. będą wolne etaty dla 6 osób:

Stanowisko pracy: INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ w poszczególnych pracowniach:

- stolarska,

- kulinarna,

- krawiecko- hafciarska,

- ceramiczno- ekologiczna,

- plastyczna,

- komputerowa.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy, na okres w pierwszym okresie na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:      

1) wykształcenie co najmniej średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności dająca uprawnienia do wykonywania zawodu instruktora terapii zajęciowej lub wykształcenie wyższe na kierunku lub w specjalności  terapia zajęciowa uprawniające do wykonywania w/w zawodu lub studia podyplomowe dające kwalifikacje do wykonywania powyższego zawodu,

2) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (potwierdzone zaświadczeniem),

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

4) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

6) nieposzlakowana opinia

b. Wymagania dodatkowe:

1) dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie związane z profilami poszczególnych pracowni (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),

2) umiejętność pracy w zespole,

3) samodzielność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

4) doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku opiekun, instruktor,

5)  komunikatywność, umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu  z osobami niepełnosprawnymi,

6) przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

- kształtowania nawyków celowej aktywności;

- prowadzenia treningu zachowań społecznych,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć dla uczestników, wspieranie uczestników i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu czynności higieniczno – pielęgnacyjnych uczestnikom śds, kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez  odtwarzanie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi, pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS, utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami, lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego,

współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym, pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania
w proces rehabilitacji.

Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami powiatowego środowiskowego domu samopomocy, zarówno w placówce jak i w środowisku. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami i instytucjami.

W związku z tym, że wymagania na powyższe stanowisko są dosyć precyzyjne a Starosta Tucholski chce zapewnić jak najlepszą kadrę do prowadzenia nowego ośrodka wsparcia, osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na w/w stanowiskach prosimy o kontakt do końca listopada 2019 r. z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w celu umówienia się na rozmowę oraz weryfikacji posiadanych przez Państwa kwalifikacji do wykonywania zawodu instruktora terapii zajęciowej.

Informację PCPR w Tucholi wprowadził Wydział Rozwoju LiFE