Imieniny:
11.04.2019

Nowe perspektywy współpracy z Lasami Państwowymi i organizacjami społecznymi

9 kwietnia na zaproszenie Starosty Tucholskiego Michała Mroza samorządowcy z powiatu tucholskiego spotkali się z Ireneuszem Jałozą, Zastępcą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odpowiedzialnym za Gospodarkę Leśną na naszym terenie oraz z Nadleśniczymi zarządzającymi lasami w Borach Tucholskich.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Powiatu oraz Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa, które od kilku lat stara się o turystyczne wykorzystanie najwyższego punktu w naszym powiecie.

Celem spotkania było wspólne rozważenie możliwości wykorzystania z dróg leśnych do uzupełnienia istniejącej sieci komunikacyjnej , omówienie zasad realizacji inwestycji drogowych i turystycznych na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe oraz zastanowienie się nad strategicznym rozwojem Borów Tucholskich jako regionu turystycznego Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku dróg rozmawiano o wykorzystaniu ich nie tylko przez samochody, ale też przez rowerzystów i pieszych.

W swojej prezentacji  dyrektor Jałoza podkreślił, że wiedza społeczeństwa o gospodarce leśnej, jej celach i zasadach, ciągle rośnie, jednak nadal konieczna jest edukacja w tym zakresie. Wskazał on na przykłady dobrych praktyk, w których partnerstwo publiczno-prywatne  doprowadziło do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenach leśnych. Gospodarcza funkcja lasu, kojarzona zazwyczaj z produkcją drewna, może bardzo łatwo zostać uzupełniona o edukację, promocję i turystykę. Dzięki nowoczesnym technologiom nie wymaga to często znacznych ingerencji w naturę, pamiętać bowiem trzeba, że Lasy Państwowe sprawują też funkcję ochronną, dbając o zachowanie środowiska naturalnego

Niezwykle ciekawa była prezentacja Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni dotycząca zrealizowanej przez tę firmę „Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych". Pokazała ona, jak można w kompleksowy sposób opracować plan harmonijnego rozwoju turystyki na interesującym dla turystów obszarze. Szczególnie ważny był aspekt połączenia wysiłków Lasów Państwowych, samorządów lokalnych i przedsiębiorców. Tego typu opracowanie dla Borów Tucholskich pozwoliłoby na zaplanowanie powiązanych ze sobą działań. Dzięki skoordynowanym działaniom marka Bory Tucholskie mogłaby jeszcze jaśniej zaświecić w turystycznych Konstelacjach Dobrych Miejsc, stanowiąc naturalne uzupełnienie takich atrakcji województwa kujawsko-pomorskiego jak Toruń czy Szlak Piastowski z Biskupinem i Gnieznem. Wiele danych potrzebnych do sporządzenia kompleksowej analizy znajduje się w Internecie, jednak ich zebranie, przetworzenie i uzupełnienie, a następnie sformułowanie wstępnych wniosków, skonsultowanie ich z interesariuszami oraz przygotowanie ostatecznych wyników wiąże się z zatrudnieniem specjalistycznej firmy i z kosztem rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Przy planowaniu rozwoju ważne jest wykorzystanie lokalnych zasobów: przyrodniczych, krajobrazowych i ludzkich. Tę kwestię poruszyła w swojej prezentacji Renata Borowiecka-Gutsze, członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa. Wskazała ona na konieczność budowy wspólnej, rozpoznawalnej w całej Europie marki poprzez realizację małych, wspólnych kroków. Jednym z nich powinno jej zdaniem być postawienie wieży widokowej w najwyższym punkcie Borów Tucholskich w pobliżu Adamkowa. Turystyka potrzebuje wyróżników, a ukierunkowanie ruchu turystycznego wymaga stworzenia kompleksowego zaplecza do jego obsługi. Warto więc oprzeć się na istniejącym kapitale społecznym i organizacyjnym, takim jak Ptasia Wioska utworzona przez Stowarzyszenie. Jest to szczególnie ważne w kontekście tego, ze Bory Tucholskie stworzyły unikatową sieć wiosek tematycznych, tworzących turystykę o charakterze społecznym, co może być naszym kolejnym wyróżnikiem w skali kraju. Dyrektor Jałoza poparł ideę działania małymi krokami, ze względów finansowych Lasy Państwowe nie zrealizują wieży w Adamkowie w ciągu najbliższych dwóch lat – w tym czasie można jedynie liczyć na udostępnienie turystom drogi na szczyt i umiejscowienie na nim obiektów małej infrastruktury turystycznej.

Spotkanie zakończyło się wspólnym wnioskiem, że kompleksowy plan wykorzystania turystycznego obszaru powiatu tucholskiego i przylegających okolic mógłby stanowić ważny krok w kierunku rozwoju lokalnego w oparciu o zrównoważoną turystykę. Wszyscy obecni , czyli samorządy, Lasy Państwowe i organizacje społeczne, zadeklarowali dalszą ścisłą współpracę zarówno w zakresie planowania i tworzenia infrastruktury turystycznej, jak i przy tworzeniu dróg umożliwiających bezpieczny i komfortowy dostęp do utworzonych i istniejących obiektów. Nadal czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na „Polskie Marki Turystyczne”, w którym Powiat Tucholski w imieniu Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie zgłosił markę „Bory Tucholskie”. Ujęcie tej marki w rządowym programie wsparcia może stanowić ważny impuls do podjęcia dalszych kroków na wspólnej drodze w dobrze rokującą przyszłość.

Wydział Rozwoju LiFE