Imieniny:
13.03.2019

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej 2019

Na podstawie art. 15 ust 2d Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszone przez Powiat Tucholski konkursy ofert dla organizacji pozarządowych (nr 1/2019 i nr 2/2019),

Prosimy organizacje o zgłaszanie swoich przedstawicieli do dnia 22 marca 2019 r. na adres e-mail promocja@tuchola.pl (imię, nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji, numer telefonu, adres e-mail). 

Zwracamy uwagę na fakt, że art. 15 ust. 2d określa, że "W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie", co oznacza, że w skład komisji nie mogą wchodzic osoby reprezentujące organizacje, które złożyły wniosek w konkursie.

Wydział Rozwoju LiFE