Imieniny:
09.10.2017

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do konsultacji społecznych "Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok"

Zarząd Powiatu Tucholskiego zaprasza do zgłaszania uwag do projektu programu współpracy na rok 2018. Proponowane zmiany w stosunku do programu na 2017 rok dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na konkursy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz wprowadzenie konkursu z zakresu działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności. Uwagi mogą być zgłaszane w terminie do 9.11.2017 roku za pomocą stosownego formularza - pisemnie lub w formie elektronicznej na adres promocja@tuchola.pl .

Dokument podlegajacy konsultacjom, formularz konsultacji oraz uchwała Zarządu Powiatu Tucholskiego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiwtu Tucholskiego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Wydział Rozwoju LiFE