Imieniny:
14.02.2011

KONKURS OFERT NA ROK 2011

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspieranie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Rodzaje zadań objętych konkursem

1.    WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.
A.    Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizacje przedsięwzięć z zakresu:
a)    rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim;
b)    uczestnictwa w zawodach sportowych promujących Powiat Tucholski;
c)    organizacja zawodów sportowych.

B.    Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym:
a)    wyjazdy na zawody sportowe, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,
b)    organizowanie rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne i przyrodnicze Powiatu Tucholskiego,
c)    innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla promocji Powiatu oraz rozwoju  kultury fizycznej.

C.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań  w 2011 roku wynosi  40.000 zł.

D.    W 2010 roku na realizację  ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom   kwotę  20.000 zł.

2.       WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
 
A.    Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizacje przedsięwzięć z zakresu:
a)    prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym i krajowym;
b)    wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych;
c)    działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
d)    wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym.
B.    Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć o charakterze co najmniej powiatowym:
a)    konkursu aktywności twórczej dla twórców ludowych
b)    festiwali, konkursów, przeglądów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej o zasięgu co najmniej powiatowym,
c)    konferencji, seminariów i sesji naukowych,
d)    inicjatyw dotyczących ochrony, rozwoju i popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, w tym zbiorów bibliotecznych,
e)    innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla kultury regionu.
C.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2011 roku wynosi  40.000 zł.

D.    W 2010 roku na realizację ww. zadań przekazano uprawnionym podmiotom 20.000  zł.


II.    Zasady przyznawania dofinansowań

1.    Zlecenie zadań i udzielanie dofinansowań następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)  oraz zgodnie z  „Programem Współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.
2.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
3.    Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


III.    Terminy i warunki realizacji zadań

1.    Zadania, na które są składane oferty, winny być wykonane w 2011 roku, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011r.
2.    Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
3.    Zadanie musi być co najmniej o zasięgu powiatowym.
4.    Wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 1.500,00 zł
5.    Wszelkie zmiany merytoryczne zadań, jak również zmiany związane z terminami i harmonogramem ich realizacji, winny być zgłaszane do Referatu Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w formie pisemnej z prośbą o ich akceptację.


IV. Termin  i warunki  składania ofert

1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert realizacji zadań wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( Dz. U. Nr 6, poz. 25)

     w terminie do 10  marca 2011 roku do Referatu Edukacji, Zdrowia,  Kultury  i Sportu, ul. Pocztowa 7b, 89-500 Tuchola, pokój nr 1.

    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Referacie.

2.    Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Powiatu Tucholskiego www.bippowiat.tuchola.pl (zakładka związki i stowarzyszenia - KONKURS), na stronach www.tucholski.pl (zakładka AKTUALNOŚCI) lub otrzymać w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, pokój nr 1.
3.    Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające   w ww. sferach i posiadające odpowiednie zapisy w swoich statutach:
a.    organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b.    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4.    Oferty muszą być opieczętowane i podpisane czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego  imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów. Na kopercie powinien znajdować się dopisek : ,,Konkurs ofert - ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej’’ lub,, Konkurs ofert – wspieranie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego’’.

5.    Do oferty przedkładanej na konkurs należy dołączyć:
a)    aktualny odpis z właściwego rejestru (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),
b)    pozostałe podmioty mogą przedłożyć inne dokumenty potwierdzające ich status oraz nazwiska i stanowiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
c)    sprawozdanie finansowe za rok 2009 (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub w przypadku krótszej działalności — za okres tej działalności,
d)    sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 lub w przypadku nie sporządzenia go w terminie składania ofert dopuszczalne jest sprawozdanie za rok 2009. W przypadku krótszej działalności podmiotu – za okres tej działalności.
e)    aktualne pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji).
f)    statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.
g)    załączniki do ofert winny być:
- ponumerowane,
- podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu - zobowiązań finansowych,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ww. osoby, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.
6.    Podmioty, które składają więcej niż jedną ofertą załączają 1 komplet dokumentów.
   
V. Termin, tryb i kryteria  wyboru ofert

1.    Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2.    Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.    Do zaopiniowania ofert złożonych na konkurs, Zarząd Powiatu powoła Komisję, która dokona oceny ofert w zakresie realizacji zadań zgłoszonych do konkursu
 i zarekomenduje Zarządowi zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
4.    Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
5.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
   - celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
   - zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
   - posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
   - możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inny podmiot,    - kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   - propozycję jakości wykonywania zadania i kwalifikacjami osób przy udziale których będzie ona realizowana,
  -  zaangażowaniem finansowym środków własnych oferenta oraz możliwością pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację tego zadania;
  -  wkładem rzeczowym i osobowym, w tym świadczeniami wolontariuszy i pracą własną członków organizacji,
   - dotychczasową współpracą oferenta z powiatem, w szczególności rzetelnością i terminowością realizacji zleconych zadań publicznych oraz prawidłowością rozliczenia otrzymanych dotacji,
6.    Oferty złożone na nieodpowiednich drukach, niekompletne lub złożone po terminie  będą odrzucone z przyczyn formalnych.
7.    O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego www.bippowiat.tuchola.pl w zakładce – Związki i Stowarzyszenia - KONKURS oraz na stronie www.tucholski.pl.

VI. Postanowienia końcowe

1.    W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji pracownicy wyznaczeni przez Starostę zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.
2.    Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.
3.    Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania.
4.    Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
5.    W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
6.    Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Powiatu jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) z także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, na banerach i własnych stronach internetowych informacji o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Powiat Tucholski. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
7.    Świadczenia wolontariuszy i inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład własny w realizację zadania i nie mogą być uwzględnione w kosztorysie.

DO POBRANIA:
OFERTA
WZÓR KOREKTY