Imieniny:
05.11.2018

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tucholskiego w 2019 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
O powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365)
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości  64.020,00 zł brutto zł brutto.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 27 listopada 2018 r. do godz. 15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. Decyduje data wpływu do Urzędu (nie data stempla pocztowego).W ofercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tucholskiego w 2019 roku”.
 
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Sekretarz Powiatu Tucholskiego p. Maciej Korda, tel. (52) 5590708.

 

Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według załączników, które są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej poprzez link poniżej:
- LINK