Imieniny:
28.05.2018

Konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tucholi

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tucholi, ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola.

Organ prowadzący szkołę: Powiat Tucholski, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko  dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), a mianowicie:

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

    1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;

    2)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

    3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

   4)  uzyskał:

        a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

        b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,

        c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

    5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

    6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

    7)  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

   8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

   10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

  11)    w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

   1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

   2)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

   3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

   4)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

   5)   spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

II. Osoby przystępujące do konkursu składają następujące dokumenty:

   1) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tucholi;

   2) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

   3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

       – imię (imiona) i nazwisko,

       – datę i miejsce urodzenia,

       – obywatelstwo,

       – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

   4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

  5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 6)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

11)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem:

 

         "Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Tucholi”

 

od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Tucholi,

ul. Pocztowa 7,

89-500 Tuchola,

do dnia 19 czerwca 2018 r.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 IV. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 V. Dodatkowe informacje:

1)      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Tucholskiego;

2)      Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów składanych
w formie kserokopii;

3)      Komisja konkursowa przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postepowania konkursowego ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Zarząd Powiatu