Imieniny:
17.05.2010

„Borowiacy w teatrze życia”

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Borowiacy w teatrze życia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Tucholski realizuje projekt w partnerstwie z gminami powiatu tucholskiego, którego liderem jest Gmina Tuchola. Szkołami objętymi wsparciem w ramach projektu prowadzonymi przez powiat tucholski jest Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi. Działania projektu dotyczą prowadzenia różnych zajęć pozalekcyjnych m.in. z zakresu: matematyki, chemii, biologii, fizyki oraz zajęcia teatralne a także zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, profilaktyczno – terapeutyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe. Grupę docelową stanowi 155 uczniów i uczennic z w/w szkół powiatu tucholskiego. Dodatkowym zadaniem realizowanym w ramach projektu są Powiatowe Szkolne Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie. W przyszłym roku szkolnym planowana jest kontynuacja projektu, którego Powiat Tucholski zostanie koordynatorem.

Przygotował: Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu